D’Bauerenzentral wënscht

all senge Memberen a Frënn

schéi Krëschtdeeg an all Guddes am Neie Joër.