NEIJOOSCHPATT BEI DER BAUERENZENTRAL AN DER CEPAL

Viru kuerzem hat sech d’Personal vun der Centrale Paysanne an dem CEPAL-Group versammelt, fir op dat néit Joer unzestoussen. No de Wënsch vum Direkter Laurent Schüssler ass bei engem Patt an engem klénge Maufel nach den een oder aneren agreabelen Ament mateneen verbruecht ginn.

#MirLieweLandwirtschaft