POSITIOUN VUN DER BAUERENZENTRAL VUM PLAN STRATÉGIQUE

Um 30. November huet d’Centrale Paysanne dem Landwirtschaftsministère hier detailléiert Remarken zum Plan Stratégique National geschéckt.

Am „Letzeburger Bauer“ vum 3. Dezember wäert Dir méi am Detail liese kënnen, wat mir als Är Interessevertriedung gefuerdert hunn.

Ab dem Weekend ass dann och eis ganz Positioun ob eisem Internetsite ze fannen.

#mirliewelandwirtschaft