GENERALVERSAMMLUNG VUN DER BAUERENZENTRAL

En Dënschdeg, 21. September, hält d’Bauerenzentral um 20 Auer hier Generalversammlung fir 2020 am Vitarium vun der Luxlait um Rouscht of.
Mir hoffen, all Member do begréissen ze kënnen.
Et ass dëst e CovidCheck-Event an dofir musst dir iech am Vierfeld umellen.
Iwwert E-Mail (secretariat@centralepaysanne.lu) oder iwwer Telefon (326464-480).
No der Generalversammlung offréiere mir e Patt an e Maufel, fir nach e puer gemittlech Momenter mateneen verbréngen ze kënnen.
Mir freeën eis ob äre Besuch!
#centralepaysanne
#mirliewelandwirtschaft