SJ-Theater in Saeul

De Service Jeunesse – Lëtzebuerger Bauerejugend

spillt
THEATER
Gespillt get de läschtegen 3-Akter vum Marco Assa mam Titel:

„Här ass nit ëmmer Här a Max nit ëmmer Max“

RESERVATIOUNEN iwwert den Tel.: 691 86 86 36 no 19 Auer

ENTREE: Erwuessener 8 … weiter lesen